Η εταιρία B.S.P. Μον. Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στους τομείς της αξιοποίησης ευκαιριών χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδυτικών έργων.

Οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιούμαστε είναι οι εξής:

  • Τομέας Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ( Επενδυτικός Νόμος, Προγράμματα Leader, προγράμματα και Δράσεις χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, κ.λ.π. ).

  • Τομέας οργάνωσης,  ανάπτυξης & βελτίωσης λειτουργίας επιχειρήσεων. Λογισμικά διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης.

  • Τομέας διασφάλισης & διαχείρισης ποιότητας & περιβάλλοντος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ( σειρά προτύπων ISO, EMAS, AGRO, ΕΛΟΤ κ.λ.π. ) μέσω μελέτης, ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές.

  • Τομέας προβολής και προώθησης επιχειρήσεων. Δημιουργία website, e-shop, εταιρικού προφίλ, λογοτύπων κ.λ.π.


    Στόχος μας είναι η παροχή προς στους πελάτες μας ολοκληρωμένων και πλήρως τεκμηριωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Υπηρεσιών που μπορούν να βελτιώσουν αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητά τους και να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα τους σε βάθος χρόνου.