Χρηματοδότηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

Περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης.
 • Επιμέλεια, σύνταξη και παρουσίαση όλων των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων ( Τεχνικοοικονομική Μελέτη ).
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας μέχρι την οριστική έγκριση.
 • Αναζήτηση και αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης.

Σας παρέχουμε ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν για την επιχείρησή σας  συμπεριλαμβανομένων και των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, όσο καικαθοδήγηση στην επιλογή του κατάλληλου προγράμματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Α. Μικροδάνεια:

Τα μικροδάνεια ( Microcredits ) στοχεύουν στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, κυρίως με τη διευκόλυνση πρόσβασης στη χρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων, νέων ή υφισταμένων, καθώς και των αυτοαπασχολουμένων. Τέτοια προϊόντα είναι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Jeremie, το Ταμείο Jesica κ.λ.π.

Β. Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών:

Τα επιχειρηματικά κεφάλαια (Venture Capital), μπορούν να παρέχουν κεφάλαια στις ΜΜΕ ιδιαίτερα στις νέες με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης και κερδοφορίας. Τα Ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων χρειάζονται ευνοϊκό και σταθερό περιβάλλον για να λειτουργούν.

Γ. Υβριδικές μορφές χρηματοδότησης:

Οι υβριδικές μορφές χρηματοδότησης ( Mezzanine finance ) συνδυάζουν τα δάνεια με τα συμμετοχικά κεφάλαια, που μπορούν να είναι ένας συμπληρωματικός τρόπος χρηματοδότησης για την ίδρυση, την ανάπτυξη ή τη μεταβίβαση των ΜΜΕ, την εισαγωγή καινοτομίας.

Δ. Factoring.

Το Factoring αποτελεί δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση στους οφειλέτες τους, με επαναληπτική αγοραστική συμπεριφορά.
Πρόκειται για τριμερή συνεργασία μεταξύ ενός προμηθευτή, των οφειλετών του και ενός εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού ενδιάμεσου ( Factor ), o οποίος αναλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση, διαχείριση και είσπραξη των επί πιστώσει απαιτήσεων. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών επί της αξίας τους και, υπό προϋποθέσεις, ο Factor αναλαμβάνει και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή.

Ε. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης έργων.

 • Διαχείριση Επιχορηγούμενων Επενδυτικών Έργων μέχρι την εκταμίευση του συνολικού ποσού της κρατικής χρηματοδότησης ( επιχορήγησης ) από πλευράς του επενδυτή.
 • Διαχείριση ( προγραμματισμό και διοίκηση ) ιδιωτικών επενδύσεων.

Η διοίκηση & διαχείριση επενδυτικών έργων απαιτεί ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων το οποίο σε συνδυασμό με την κατάλληλη εξειδίκευση, εμπειρία αλλά και τεχνογνωσία βάσει επιστημονικών εργαλείων, είναι ικανό να οδηγήσει στην επιτυχία.

Ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτό:

 • Συντονισμός και εποπτεία τεχνικού σχεδιασμού της επένδυσης.

 • Εξασφάλιση χρηματοδότησης έργου ( δανεισμός, leasing ).

 • Κοστολόγηση - κατάρτιση προϋπολογισμού.

 • Χρονικός προγραμματισμός έργου και ανάλυση κρίσιμων διαδικασιών ( critical path analysis ).

 • Οικονομικός προγραμματισμός έργου.

 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και υποβολή των απαραίτητων εκθέσεων με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μέχρι την ολοκλήρωση και αποπληρωμή του έργου.