Τα συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων ( ERP ) αποτελούν την καρδιά των πληροφοριακών συστημάτων κάθε επιχείρησης ή οργανισμού και τη βάση για την ομαλή λειτουργία τους, αλλά και τη λήψη αποφάσεων της διοίκησης.

Οι λύσεις ERP βασίζονται σε ιδιοπαραγόμενα προϊόντα ή σε διεθνείς πλατφόρμες και συνοδεύονται από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με στόχο να παραδοθεί μία απόλυτα λειτουργική λύση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Τα παραπάνω συστήματα μπορούν να περιλαμβάνουν ( ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης ):

 • Γενική Αναλυτική Λογιστική,
 • Πελάτες-Χρεώστες,
 • Προμηθευτές-Πιστωτές,
 • Εισπράξεις-Πληρωμές,
 • Τραπεζικοί Λογαριασμοί,
 • Αξιόγραφα Εισπρακτέα-Πληρωτέα,
 • Διακινήσεις Αξιόγραφων,
 • Λοιπές Συναλλαγές Τρίτων κλπ

 • Διαχείριση & Έλεγχος Αποθεμάτων-Ειδών,
 • Διαχείριση πολλών Αποθηκευτικών χώρων Φυσικών,
 • Λογιστικών (Εμπορευμάτων, επιστροφών, καταστροφών, ληγμένων κλπ), ,
 • Οικονομική εικόνα ειδών,
 • Πολλές Μονάδες μέτρησης ανά είδος,
 • Παραστατικά Κινήσεων αποθήκης κλπ

( αρ.παρτίδας, Ημερ.Λήξης, έλεγχος υπολοίπου κλπ )

 • Κάθετη ανάπτυξη ειδών
 • ( Δενδροειδής ανάπτυξη είδους, τεμαχισμοί κλπ )

 • Παραστατικά Πώλησης,
 • Τιμολογιακές Πολιτικές,
 • Διαχείριση εκπτώσεων,
 • On-Line Παραγγελιοληψία με έλεγχο υπολοίπων-δεσμευμένων,
 • Μετασχηματισμοί Παραστατικών Πωλήσεων,
 • Κόστος πωληθέντων,
 • Εκκρεμή παραστατικά,
 • Υπόλοιπα ανά παραστατικό.
 • Συμφωνίες Πώλησης

 • Παραστατικά Αγορών,
 • Διαχείριση εκπτώσεων αγορών,
 • Ανάλυση αγορών ανά Προμηθευτή,
 • Παραγγελιοδοσία,
 • Μετασχηματισμοί Παραστατικών Αγορών,
 • Εκκρεμή παραστατικά,
 • Υπόλοιπα ανά παραστατικό
 • Φάκελοι Εισαγωγών ( Κοστολόγηση )

 • Παρακολούθηση Παγίων Στοιχείων της επιχείρησης,
 • Παραστατικά Αγορών,
 • Μητρώο Παγίων.

 • Πωλητές,
 • Τιμολογιακές πολιτικές,
 • Σενάρια προμηθειών

 • Διαχείριση υπηρεσιών,
 • είδη επισκευής,
 • καρτέλες εργασίας,
 • μοντέλα,
 • τεχνίτες,
 • μετασχηματισμοί σε παραστατικά πωλήσεων,
 • παροχής υπηρεσιών

 • Ωρομέτρηση καρτελών εργασίας,
 • διαχωρισμός ανά ομάδα εργασιών,
 • παραγωγικοί-μη παραγωγικοί χρόνοι τεχνιτών

 • Συνταγές παραγωγής, φάσεις, κοστολόγηση, πρότυπα κόστη
 • Customization Tools:
 • Customization Tools
 • Visual Form Designer, Χρήση Scripts σε Business Logic, Report Designer
 • On Line Αναλυτική Επεξεργασία OLAP
 • Όλα τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν εκπαίδευση και υποστήριξη.

 • Μείωση στο κόστος των παραγγελιών δεδομένου ότι βελτιστοποιούνται οι διαδικασίες προμηθειών και με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση είναι σε θέση να προμηθευτεί τις αναγκαίες πρώτες ύλες της στην κατάλληλη χρονική στιγμή.
 • Μείωση του στοκ.
 • Χαμηλότερο κόστος εργασίας δεδομένης της βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της διακοπής του προγράμματος εργασίας και κατά συνέπεια τη μείωση των υπερωριών του προσωπικού.
 • Καλύτερες πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών.